Ogłaszamy postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzonego w trybie analogicznym do przetargu nieograniczonego na:

 

Zakup kontenerowej linii produkcyjnej przeznaczonej do wyrobu lekkich ocynkowanych profili stalowych.

Znak sprawy: FunNorw/1/2022

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU (https://miniportal.uzp.gov.pl/) via EPUAP jedynie w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w TED (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami.

 

Uprzejmie informujemy, iż przedmiotowe zamówienie nie ma charakteru zamówienia publicznego. W związku z tym nie stosują się do niego przepisy ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących odwołania. W przypadku niemożności załatwienia sporu polubownie między stronami, można przedłożyć spór sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. Sprawa rozstrzygana będzie wg. prawa polskiego.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii produkcji lekkiej konstrukcji stalowej budynku w ramach Programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, oś 19, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Zakup profilarki

 

 

ZAŁ. NR 1 do SWZ - JEDZ Zamówienia

ZAŁ. NR 2 do SWZ - Oświadczenie-podstawy wykluczenia

 wykluczenia

 

ZAŁ. NR 3 do SWZ - formularz ofertowy

3

 

ZAŁ. NR 4 do SWZ - Wykaz doświadczenia

 

ZAŁ. NR 5 do SWZ - Projekt Umowy

 

 

ZAŁ. NR 6 do SWZ - RODO

 

 

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodano 09.03.2022

 

Szanowni Państwo,

 

Dla wygody Wykonawców zamieszczamy pliki formularza JEDZ (ESPD form - in English), które mogą być wykorzystane na użytek przygotowywanej oferty (espd-request.xml oraz espd-reguest.pdf). 

Plik w formacie xml, winien być wczytany w aplikacji dostępnej pod adresem https://espd.uzp.gov.pl, wypełniony a następnie podpisany podpisem kwalifikowanym.

 

Dodano 20.03.2022

 

Szanowni Państwo,

 

W celu umożliwienia złożenia oferty podmiotom niedysponującym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający dopuścił również składanie oferty w wersji tradycyjnej na piśmie.

 

W związku ze zmianą, zdecydowano wydłużyć termin składania ofert.

Nowy termin to 04.04.2022  do godz. 12.00.

Otwarcie ofert  o godz. 12.30.

 

W załączeniu publikujemy zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu oraz informację na temat sposobu przygotowania i składania ofert w postaci papierowej.

Dodano 07.03.2022

 

Szanowni Państwo,

 

Z racji tego, iż z powodów technicznych, niezależnych od Zamawiającego, nie jest możliwym przekazanie oferty za pośrednictwem systemu E-PUAP, Zamawiający zmienił sposób składania ofert.

 

W dalszym ciągu Wykonawca zobowiązany jest do skorzystania z Miniportalu, jednakże służy on jedynie do zaszyfrowania oferty, która następnie winna być przesłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego tj. zpatalas@interia.pl.

 

Dla wygody wykonawców opracowano skróconą informację na temat korzystania z Miniportalu – patrz Załącznik nr 7 do SWZ. Zmiana sposobu składania ofert skutkuje modyfikacją zapisów SWZ. Przy okazji Zamawiający dokonał drobnych poprawek w SWZ. Publikujemy zmodyfikowany SWZ w wersji „zaznacz zmiany” oraz finalną wersję SWZ.

SWZ Zakup profilarki - zaznacz zmiany

SWZ Zakup profilarki - finalna wersja

ZAŁ. NR 7 do SWZ 

 

 

informacja na temat składania ofert

zmodyfikowane ogłoszenie

espd-request.xml

espd-reguest.pdf

Informacja z otwarcia ofert -  dodano 05.04.2022 

 

Zamawiający: Biuro Architektoniczne arch. Zbigniew Patalas na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu: "Zakup kontenerowej linii produkcyjnej przeznaczonej do wyrobu lekkich ocynkowanych profili stalowych. Znak sprawy: FunNorw/1/2022" zostały złożone poniższe oferty.

informacja z otwarcia ofert

Dodano 28.04.2022

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej